Innowasiýa, ajaýyp we ygtybarlylyk firmamyzyň esasy gymmatlyklarydyr.Bu ýörelgeler häzirki wagtda halkara derejesinde işjeň orta derejeli korporasiýa hökmünde üstünliklerimiziň esasyny düzýärCNC agaç palet kesiji maşyn, Awtomatlaşdyrylan agaç kesmek, Deprek kesmek maşyny, Esasy maksatlarymyz, ýokary hilli, bäsdeşlik satuw bahasy, kanagatlanarly gowşuryş we ajaýyp üpjün edijiler bilen dünýädäki alyjylarymyza ýetirmek.
Plastiki palet galyplaýjy maşyn, gysylan plastik maşyn jikme-jigi:

Plastiki palet gysyş maşynyny ornaşdyrmak

Plastiki palet galyplaýjy maşyn (3)

Plastmassa palet pressiniň tutuş enjamy gidrawlik ulgamdan, elektrik ulgamyndan, galyndy böleklerinden we gurluş çarçuwasyndan ybarat.Gidrawlik ulgam, plastmassa palet pressini öndürmek üçin ýeterlik gidrawlik güýji üpjün edýär we elektrik ulgamy tutuş enjamyň işleýşine gözegçilik edýär.Galyp, palet gysyş galyplaýyş maşynynyň esasy bölegi.Eredilen plastmassa sowadylýar we galyndyda saklanýar we ahyrynda galypdan ýasalan plastmassa paletine öwrülýär.Emele gelen plastmassa paletleri awtomatiki öndürmek üçin robot gol bilen çykaryp we palletirläp bolýar.

Plastiki palet press maşynynyň iş prinsipi

Adatça gaýtadan işlenen galyndy plastmassany guratmazdan ozal ýuwmaly we kesmeli.Gaýtadan işlenen galyndy plastmassa konweýeriň üsti bilen plastmassa ekstruderiň içine girip biler we plastmassa ekstruder tarapyndan çykarylan plastmassa enjamyň üstündäki galyplara girip biler.Plastiki maşyn, emele gelen plastik maşyn mehaniki gol bilen çykarylyp bilner.

Plastiki palet galyplaýjy maşyn (5)

Plastiki palet press maşynynyň tehniki parametrleri

modeli PM-1000
basyş 0-1000 tonna (sazlap bolýar)
Gidrawlik silindrleriň sany 2
galyplaýyş sikli 120 sekunt
çykyş 720 tablet / 24 sagat
kuwwat 43,6kW
Agram 30 tonna

Plastiki palet maşyn üçin çig mal

Plastmassa palet maşynynyň çig maly PS, PP, LDPE, PVC, HDPE, PET we beýleki plastmassalar ýa-da galyndy plastmassalar we birleşdirilen materiallar bolup biler.Durmuşda duş gelýän galyndy plastmassalarynyň köpüsi gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner.Önümçilik we gaýtadan işlemek prosesinde çig malyň bahasy adaty plastik paletleriň çig mal bahasyndan, gaýtadan işlemegiň bahasy adaty plastmassa paletlerden 50% arzan.Mundan başga-da, galypdan ýasalan plastmassa paletleriň önümçilik prosesi çig mallara gaty pes talaplary döredýär we dürli galyndy plastmassalary we birleşdirilen materiallary plastmassa galyplary gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak mümkindir, bu bolsa plastmassa palet öndürmek üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler.

Plastiki palet galyplaýjy maşyn (1)
Plastiki palet galyplaýjy maşyn (2)

Sanjym galyplaýjy palet maşynynyň çig malynyň bahasy we gaýtadan işleniş bahasy gaty ýokary, netijede has gymmat plastik palet öndürilýär.Aboveokardaky meselelere jogap edip, kompaniýamyz köp ýyllyk tejribe esasynda gaýtadan işlenen galyndy plastmassalaryny ulanýan palet galyplaýyş maşynyny öndürdi.Enjam galyndy plastmassany gaýtadan işlemek we galyndy plastmassalaryny netijeli gaýtadan işläp bilýän gysyş galyplaýyş prosesini kabul edýär, gysyş galyplary arzan we çydamly palet öndürmek üçin ulanylýar.Plastiki palet gysyş galyplaýjy maşyn palet öndürmek üçin dürli galyndy plastmassalary ulanýar.Çig malyň bahasy gaty pes.Şol bir wagtyň özünde, önümiň zerurlyklaryna görä dürli modelleri we önümçilik kuwwatly maşynlary sazlap biler.Häzirki bazar tendensiýasyna laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa galyndylary gaýtadan işlemek.enjamlar.

Plastiki palet galyplaýjy maşyn (6)

Plastmassa palet galyplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary

Plastiki palet galyplaýjy maşyn (4)

1. Önümçilik we gaýtadan işlemek prosesinde doly awtomatiki önümçilik amala aşyrylyp bilner we enjam uzak möhletli, durnukly we täsirli awtomatiki gözegçilikde işledilip bilner.Täze döredilen maşynymyz palet öndürmek prosesini has durnuklaşdyrýar.

2. Plastmassa palet pressiniň köp sanly amaly bar.diňe bir plastmassa palet öndürip bilmez, eýsem plastmassa paletler, plastmassa tagtalary, plastmassa dolanyşyk gutulary we plastik hapa gaplary ýaly dürli plastmassa önümlerini öndürip biler., plastik tekjeler, plastmassa örtükleri we ş.m.

3. Önümçilik prosesi energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa, önümçilik wagtynda hiç hili galyndy suw we galyndy gazy öndürilmez we daşky gurşawa hapalanmak derejesi netijeli peselip biler.