hakda

- Biz hakda -

hakda

Biz kim

Zhengzhou ThoYu Mehaniki we Elektrik Enjamlary Co., Ltd, ozal Hytaýyň Tai Çiniň ajaýyp gözel ýeri bolan Henan welaýatynyň Çengjou şäherinde ýerleşýän Zhengzhou ThoYu Import & Export Trading Co., Ltd ady bilen tanalýar.2010-njy ýylda palet enjamlary pudagyna girenimizden bäri, kompaniýanyň ähli kärdeşleriniň ýadawsyz tagallalary bilen, "Müşderi Ilki, Üstünlige ýetiň" ösüş düşünjesini, ýokary hilli logistika palet enjamlaryny ösdürmäge, öndürmäge we satmaga uzak möhletleýin ygrarlylygymyzy talap edýäris. , içerki we daşary ýurt logistika palet gaplaýyş kompaniýalary üçin palet önümçiligini dolandyryş çözgütleri bilen üpjün etmek.

Häzirki wagtda 3 sany golçur kärhanamyz bar, Şanhaý Palletmach Machinery Co., Ltd.Esasan palet enjamlaryny ösdürmek we öndürmek hyzmatlary bilen meşgullanýan Henan Pallet Machinery Co., Ltd. (www.tuopanjixie.com);Wuzhi ThoYu New Material Technology Co., Ltd. esasan galyplanan paletleri (www.maituopan.cn) ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Biz näme edýäris

Palet öndürmek üçin dürli çözgütler, şol sanda gaýtadan işlenen plastmassa galyplaýyş erginleri, agaç palet öndürmek çözgütleri, basylan palet blok önümçiligi çözgütleri we adaty agaç palet önümçilik çözgütleri hödürlenip bilner.Dünýä bazarynda giňden ulanylýan paletleriň esasy görnüşlerini, meselem, stringer paletleri, blok paletleri we ýöriteleşdirilen paletleri öz içine alýar.Şeýle hem, täze palet ýa-da palet bloklaryny öndürmek üçin adaty agaçdan, galyndy agaçdan, döwülen paletlerden, kontrplakdan ýa-da beýleki uzyn süýümli materiallardan peýdalanyp biler.Bu gaýtadan işlemek usuly bilen çig malyň bahasy ep-esli tygşytlanyp, tokaý serişdeleriniň ulanylyşyny azaldyp, plastik galyndylaryň hapalanmagy we daşky gurşawy goramak mümkindir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

ico (2)

Kompaniýa önümçilik şygary hökmünde “INNOVATION EFFICIENCY” döredýär, täzelikleri we aýratyn gözlegleri we ösüşi sylaglaýar.2021-nji ýyla çenli 9 sany täze patentlenen tehnologiýa eýe boldy.Kompaniýa palet enjamlaryny we logistika palet önümçiligini we satuwyny birleşdirip, kompaniýanyň umumy bäsdeşlik ukybyny hasam ýokarlandyrýar.

ico (4)

Kompaniýa hilini durmuş we müşderi hökmünde Hudaý hasaplaýar we elmydama her bir prosese, her önüme we her bir müşderä jogapkär bolmak hil syýasatyna eýerýär we müşderilere tüýs ýürekden hyzmat edýär.

ico (1)

Kompaniýa "Bitewilik we ýeňiş gazanmak, umumy ösüşi gözlemek" düşünjesine eýerýär we içerki we daşary ýurtly telekeçileri we dostlary taslama geňeşmeleri we ýerinde barlaglar üçin mähirli garşylaýar.

ico (3)

Kompaniýanyň gözleg we önümçilik bazasy, Taijiquanyň doglan ýeri bolan Henan welaýatynyň Jiaozuo şäheriniň Wen etrabynda ýerleşýär, 5400 inedördül metr meýdany, esasan palet enjamlaryny ösdürmek we öndürmek üçin.

Biz näme edýäris

Qualityokary hilli enjamlara we satuwdan soňky gowy hyzmatlara bil baglap, Hytaýda we daşary ýurtlarda müşderileriň ýokary öwgüsini gazandy.

sergi (1)
sergi (2)
sergi (3)
sergi (4)