Hyzmat kepilligi

Hyzmat borjumyz şygar däl-de, berk hereket.Bu maksat bilen, her bir hyzmat elementiniň öz wagtynda we dogry işlenmegini üpjün etmek üçin ägirt uly, yzygiderli we standartlaşdyrylan hyzmat kepillendiriş ulgamyny döretdik.

min

Tehniki maslahatlara jogap beriň

sag

Dizaýn çözgüdi bilen üpjün ediň

/ 72
sag

Içerde / daşary ýurtda inersenerleri iberiň

/ 24
sag

Şikaýatlary düýpli çözüň

150 + Size garaşýan hyzmat adamlary

80+inersenerler

“ThoYu” -nyň işine görä, güýçli inerener toparlaryny döretdik we mehaniki dizaýn topary, önümi ösdürmek topary, düzediş topary we satuwdan soňky hyzmat topary ýaly kärhanalara görä birnäçe bölege böldük.Her topar, iş talaplaryny doly kanagatlandyrýan we zehinleri ösdürip ýetişdirmek maksatlaryny ýerine ýetirýän ýaş, orta we garry inersenerlerden durýar.

50+satyjylar

“ThoYu” -da her bir müşderiniň özleşdirilen dizaýn çözgüdini üpjün etmek ýörelgesine eýerýäris.Satuw menejerlerimiziň hünär bilimlerine we önümleriň ömrüniň dowamynda hyzmatlarymyza bil baglap, müşderilerimize enjam satyn almak, amal çykdajylaryny hasaba almak, amallary dolandyrmak we satuwdan soňky hyzmatlary almakdaky kynçylyklaryny ýeňip geçmäge kömek edýäris, şeýlelik bilen girdejilerini ýokarlandyrýarys. ukyplylygy we işewürligiň durnukly ösüşini amala aşyrmak.

u12464Taslama shemasy

u12464Peýdany hasaplamak

u12464Amal dolandyryşy

u12464Hyzmatlar

20+Satyşdan soň topar

Gözleg we gözleg, önümçilik, paýlama we hyzmaty birleşdirip, ThoYu müşderiler bilen aragatnaşyga uly ähmiýet berýär.20-den gowrak adamdan ybarat satuwdan soň sapar toparyny döretdik.Bir tarapdan, müşderilerimiziň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini öz wagtynda çözýärler;beýleki tarapdan, ösüşimizi we gözleglerimizi dogry ugrukdyrmak üçin müşderilerimizden pikir we gowulaşma tekliplerini ýygnaýarlar.

Customers Müşderilerimize yzygiderli synag we işe girizmek we tehniki görkezmeler bermek üçin Zatlar Internetiniň (IOT) re modeimine başlamak.
Projects Taslamalar durmuşa geçirilenden soň müşderileriň isleglerinden ýüz öwürmezlik üçin taslamanyň tutuş ömrüni öz içine alýan hyzmatlary bermek.

20+Onlaýn hyzmat topary

Nirede bolsaňyzam, içerde ýa-da daşary ýurtda bolsaňyz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, sebäbi ThoYu müşderiler üçin 365 gün × 24 sagat hyzmat berýän 20-den gowrak adamdan ybarat onlaýn maslahat beriş toparyny döretdi.

u1245524 sagat doly hyzmat

10+Mugallymlar topary

Her taslamanyň tehnikleri üçin giňişleýin okuwlary hödürleýäris.Şeýle hem, soňky taslama işinde tehniki işgärlere goldaw bermegi dowam etdirip bileris.Enjamlaryň ulanylyş netijelerini yzarlamak, taslamalaryň göwnejaý işlemegini üpjün etmek üçin mugallymlaryň jogapkärçiligidir.Okuwlar şulary öz içine alýar:

Ulgamlaýyn okuw

Enjamlaryň işleýşi

Materiallary gaýtadan işlemek

Gurnamak endikleri

Esasy komponentler

Enjamlary tanatmak

Tiýaçlyk şaýlary

Höküm we kynçylyk

Sahypada işlemek

Enjamlara hyzmat etmek

Önümçilik usullary

Doly prosedura --- Sargytdan Maşyn eltip bermek

Zähmet bölünişi bizi has hünärli edýär

“ThoYu”, ýöriteleşdirilen hyzmatlar we tehniki goldawlar bilen üpjün edilip bilinjek maglumatlaryň çalt we wagtynda berilmegini netijeli üpjün etmek üçin başlangyç maslahat berişden, çözgüt dizaýnyndan, ýerinde gezelençden, maşyn taýýarlamakdan we satuwdan soňky jogaplara çenli doly dolandyryş ulgamyny döretdi. dogry wagtynda dogry adamlar.

Maşyn taýýarlamagyň we ibermegiň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin dört ädim

“Peýdaly ammar bolmak üçin Jade kesilmeli we kesilmeli” (peýdaly raýat bolmak üçin adam tertipli we terbiýelenmeli) diýen hytaýly köne sözüň ýadyna düşüp, ThoYu her etapda senetçiniň ruhuny goldaýar, esasanam maşyn taýýarlamak we ibermek tapgyrlary üçin.

u12569

Sargyt barlamak
Satuw şertnamasy bilen sargyt yzarlaýjy maşyn taýýarlamak üçin maşynyň we ätiýaçlyk şaýlarynyň modellerini we mukdaryny barlaýar.

u12580

Gowşurmazdan ozal hil synagy
Enjamlar öndürilenden soň, hil gözegçisi gözegçilik sanawy bilen her maşynyň hilini berk barlaýar.

u12587

Gaplanylanda zatlary barlaň
Gaplamakdan we ibermezden ozal, sargyt yzarlaýjysy, zatlaryň ýitirilmezligi üçin gaplanan zatlary gaplaýyş sanawy bilen täzeden barlaýar.

u12594

Gaplamak we daşamak
Professional gaplama we transportyň modully çözgüdi ygtybarly we rahat eltilmegini kepillendirýär.

Specialörite gurnama we önümçilik liniýasynyň üstünlikli kabul edilmegini üpjün etmek

Müşderileriň isleglerine baglylykda, “ThoYu” -nyň gurnama inersenerleri infrastruktura gurluşygy, enjamlary oturtmak we işe girizmek, şeýle hem ähli önümçilik liniýasynyň synag synaglary boýunça ýerinde görkezme berip biler.Tehniki zatlar dizaýn ölçeglerine laýyk gelýän bolsa, müşderi laýyklyk şahadatnamasyna gol çeker.

Gurnama taýýarlyk tapgyry

Gurnama taýýarlyk tapgyry

Satyn alma tertibini barlamak;zatlary satyn almak tertibi bilen sanamak;ölçegleri çyzgylar bilen bahalandyrmagy goşmak bilen.

Gurnama taýýarlyk tapgyry

Enjamlary gurmak tapgyry

Esasy enjamlary we esbaplary gurnama çyzgysyna laýyklykda guruň.

Gurnama taýýarlyk tapgyry

Enjamlary işe girizmegiň tapgyry

Enjamlary täzeden barlaň.Taslamany ulanmazdan ozal, önümçiligiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işe girizilýär.

Gurnama taýýarlyk tapgyry

Taslamany kabul etmek tapgyry

Esasy materiallar üçin laýyklyk şahadatnamalaryny we synag hasabatlaryny, şeýle hem enjam resminamalaryny (ulanyjynyň görkezmeleri, laýyklyk şahadatnamasy we ş.m.) beriň.

Hil kepilligi

Kepillik şertleri

ThoYu, gowşak bölekleri hasaba almazdan, önümleri üçin ýarym ýyllyk hil kepilligini üpjün edýär (Müşderiler nädogry önümleri bejerip, çalşyp we mugt yzyna gaýtaryp bilerler.) Kepillik bilen baglanyşykly göni çykdajylar, ýükler, ätiýaçlyk şaýlarynyň tölegleri we kepillik tehniklerini ýerleşdirmek üçin çykdajylary B tarap çekýär ýa-da harytlar üçin kesgitlenen şertnamadan aýyrmak arkaly.A tarap, ýokarda görkezilen çykdajylar we şertnamadan başga gytaklaýyn ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär.Şeýle-de bolsa, “A” partiýasy tehniki işgärleri ýerleşdirmek üçin çykdajylar üçin jogapkär bolsa, görkezmeler üçin tehnikleri ibermeli.

u12672

Bir ýyllyk kepillik

Öndürijiler, gum öndürýän maşynlar, degirmenler we ykjam eziji zawodlar üçin SBM taslamalary kabul edenden soň güýje girýän bir ýyllyk kepillik berýär.Kepillik üçin ýüz tutmak üçin ulanyjylar kepillik fakturalaryny we talonlaryny görkezmeli.Maşynlaryň hil problemalary sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin çykdajylary SBM öz üstüne alýar.Jikme-jiklikler üçin SBM gurnama tassyklama talonyna we SBM ulanyjy maglumat kartasyna serediň.

Arza-şikaýatlary çözmek ulgamy Şikaýatlaryň çalt we dogry çözülmegini üpjün edýär
Müşderilerden önümçilik liniýasynyň işleýşi baradaky şikaýatlar üçin, meseläni kesgitlemek we çözgüt tekliplerini 24 sagadyň dowamynda tamamlamagy we meseläni içerki / daşary ýurtly müşderiler üçin 3/10 günüň içinde çözmegi öz üstüne alýarys.

24 sag meseläni kesgitlemek

3-10 gün meseläni çözmek

Global hyzmat nokatlary kynçylyklaryňyzy çalt aýyrýar

Zähmet bölünişi bizi has hünärli edýär
“ThoYu”, ýöriteleşdirilen hyzmatlar we tehniki goldawlar bilen üpjün edilip bilinjek maglumatlaryň çalt we wagtynda berilmegini netijeli üpjün etmek üçin başlangyç maslahat berişden, çözgüt dizaýnyndan, ýerinde gezelençden, maşyn taýýarlamakdan we satuwdan soňky jogaplara çenli doly dolandyryş ulgamyny döretdi. dogry wagtynda dogry adamlar.

Näme üçin bizi güýçli diýip ykrar edýärler?

Önümçilik güýji
300,00 m2 önümçilik bazasy
2 sany agyr döwrebaplaşdyrylan önümçilik we gurnama ussahanasy
50erli önümçilik maşynlarynyň 50-ä golaý toplumy

Gaýtadan işlemek ukyby
Garrylyk prosesi kabul edildi.Takyk gurallar ulanylýar.
Ösen prosesler gözlegden we ösüşden hil barlagyna çenli düzülendir.Adaty amallara-da, ýerdäki gowulaşmaga-da uly ähmiýet berilýär.
Standartlaşdyrylan önümçilik ussahanalary

Özbaşdak işlemek
plastmassa we agaç palet enjamlaryny öndürmek bazasy \ Uly senagat enjamlaryny öndürmek bazasy
Ykjam eziji zawodyň önümçilik bazasy

Hil barlagy
Hil barlagy üçin takyk gurallar
Biz ýokary derejeli döwüjileri we degirmenleri ösdürmäge we gözleglere bagyşlanýarys we müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürleýäris.

Laboratoriýa
Müşderiler üçin has gowy hyzmatlar bermek we müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny has çalt aýyrmak üçin ThoYu iki görnüşli hyzmatlary berip bilýän öz laboratoriýasyny döretdi: magdanlaryň fiziki we himiki aýratynlyklaryny seljermek we magdany gaýtadan işlemegiň synaglary.Derňew hyzmatlary magdan nusgalaryny almak, köp elementli derňew, optiki spektr ýarym mukdar derňewi, rentgen difraksiýa derňewi we faza derňewini öz içine alýar.Synag hyzmatlary ezmek synagy, üweýiş synagy, agyrlyk güýjüni bölmek synagy, magnit bölüniş synagy, flotasiýa geýim synagy we sianid.

u12448