Bejeriş

Ulanyjylar bilen enjamlara hyzmat etmek baradaky teoriýamyzy we tejribämizi paýlaşmak ýakymly.Ulanyjylar bilen enjamlara hyzmat etmek boýunça maslahatlaryny we nou-haularyny ýygnamak üçin ýakymly.Bu ýerdäki “Tehniki hyzmat” moduly ulanyjylara enjamlara tehniki hyzmat wagtynda ýüze çykyp biljek dürli meseleleri çözmäge kömek etmek üçin niýetlenendir ...

Palet enjamyna hyzmat etmek

1. Enjamy her gün arassalaň.Heatingyladyş plastinasynyň ýanynda agaç çipleri we tozan ýok.Şkafyň içini gury we arassa saklaň, tozana ýol berilmeýär.

2. Gidrawlik suwuklygyň azalandygyny yzygiderli barlaň.Gidrawlik nebit zynjyrynyň her interfeýsinde nebitiň syzmagy ýa-da nebitiň syzmagy barmy, gidrawlik nebit tankynyň möhürlenendigi ýa-da ýokdugy, tozan girip bilmez.

3. Enjamyň nurbatynyň boşdugyny yzygiderli barlaň.

4. Syýahat wyklýuçateliniň ýagdaýynyň üýtgeýändigini ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlaň.Urgy wyklýuçateli bilen galybyň arasyndaky aralyk 1-3 mm aralygynda saklanmalydyr.Urgy wyklýuçateli galyndy ýagdaýyny duýmasa, gidrawlik ulgamyň basyşy gaty ýokary bolar we galyndy we gidrawliki ölçeg zaýalanar.

5. Temperatura zondynyň gowşakdygyny ýa-da gaçýandygyny, temperaturanyň gaty ýokarydygyny yzygiderli barlaň.

Palet maşynynyň işleýşi

1. Enjamy açanymyzdan soň ilki bilen gyzdyryjy plastinka düwmesini açmaly.

Ateryladyjy plastinka işläp başlanda, temperaturany 140-150 around töwereginde kesgitleýäris.Temperatura 80 than-dan geçenden soň, temperaturany 120 to bellemeli.Bellenen temperatura bilen çykyş temperaturasynyň arasyndaky temperatura tapawudynyň 40 than-dan pes bolmagyny üpjün etmeli.

2. Gyzdyryjy plastinkany açanymyzdan soň, ähli berkidiji nurbatlary gowşatmaly.

3. Gyzdyryjy plastinkanyň temperaturasy 120 reaches ýetende, temperaturany 100 to edip düzüň, soňra materialy iýmitlendirip başlaň.

4. Gidrawlik nasos motoryny açyň, düwmäni awtomatiki öwüriň, awtomatiki başlangyç düwmesine basyň we enjam işläp başlaýar.

5. Material doly çykarylandan soň, basyş 50-70bar ýa-da 50-70kg / cm2 çenli durnukly bolýança rozetka nurbatyny sazlaň.Basyş kadalaşdyrylanda, galybyň iki girelgesi bir tarapa deň derejede iýmitlenmeli.Çykyş uzynlygynyň şol bir tarapa deňdigine göz ýetiriň.

6. Maşyny öçüreniňizde ilki bilen ýyladyş plastinkasyny we merkezi ýyladyş çybygyny öçüriň, soňra gidrawlik hereketlendirijini öçüriň, düwmäni el bilen ýerine ýetiriň we güýji öçüriň (tok öçürmeli).

Palet enjamy

1. Önümçilik döwründe boş formany saklaň, boş materiallar ýa-da döwülen materiallar bolmaly däldir.

2. Önümçilik prosesinde enjamyň basyşyny elmydama barlaň.70-den gowrak basyş bar bolsa, ähli rozetkalary derrew goýberiň.Basyş peseldilenden soň basyşy 50-70 barda sazlaň.

3. Galypdaky üç sany nurbat, üýtgemegine ýol berilmeýär

4. Eger galyndy uzak wagtlap ulanylmasa, galyndydaky ähli çig mallary çykarmak üçin ownuk agaç blokdan peýdalanyň we galybyň poslamazlygy üçin galybyň içini we daşyny ýag bilen süpüriň.

Palet maşynynyň işleýiş aýratynlyklary

1. Gyzgyn basylan agaç bloklaryny öndürmek üçin çig mal: agaç dänesi ýaly döwülen materiallara ezilen agaç gyrkymlary, gyrkymlar we agaç çipleri;uly bölekler ýa-da gaty materiallar bölekleri ýok.

2. Çig mal üçin gurak çyglylyk talaplary: Suw düzümi 10% -den köp bolmadyk çig mal;suwuň paýyndan ýokary bolan çig mal, gyzgyn basylanda suw buglarynyň çykmagyna sebäp bolup biler we önümiň ýarylmagy bolup biler.

3. ueelimiň arassalygy talaby: berk düzümi 55% -den az bolmadyk karbamid-formaldegid ýelimi;ýelim suwundaky gaty mazmunyň arassalygy pes, bu önümiň ýarylmagyna we pes dykyzlygyna sebäp bolup biler.

4. Gözenek däl önümleri öndürmek üçin talaplar: çig malyň çyglylygy gözenekli önümlerden birneme ýokary we suwuň düzümi 8% gözegçilikde saklanýar;gözenekli däl önümler gyzgyn basyş öndürýärkä, suw buglarynyň bölekleri gowy çykarylmaýar.Çyglylyk 8% -den ýokary bolsa, önümiň üstü ýarylar.

5. aboveokardakylar önümçilikden öň taýýarlyk işleri;Mundan başga-da, çig mal we ýelim, ýelimiň aglomerasiýasyndan we ýelim bolmazlygy üçin doly garyşdyrylmalydyr;önümiň gaty we boş bölegi bolar.

6. Galybyň aşa gysylmagynyň we deformasiýasynyň öňüni almak üçin, enjamyň basyşy 3-5Mpa aralygynda dolandyrylýar.

7. Enjam 5 günden gowrak önümçiligi bes edýär (ýa-da ýokary çyglylyk, erbet howa).Galyndydaky poslama garşy goramak üçin çig mallary we taýýar önümleri arassalamaly we galybyň içki diwaryna ýag çalmaly.(Önümi öndürýän ýelim, galyndylary zaýalaýar)

Palet maşyn görkezmeleri

1. Motoryň dogry ugurda işleýändigine göz ýetirmek üçin güýji işlediň.

2. pressurehli basyşy sazlaýjy nurbatlary ýitirmek (MÖHÜM)

3. Wyklýuçatel düwmesini çykarmak üçin gyzyl gyssagly togtatmak düwmesini sagat ugruna öwüriň.Yşyk ýakylýar.

4. Çep galyndy ýyladyş wyklýuçatelini we sag galyndy ýyladyş wyklýuçatelini başlamak üçin saga öwüriň, soňra çep temperatura ölçeýjisi we dogry temperatura ölçeg görkezijisi temperatura belgisini görkezer.

5. Temperaturany 110-a çenli gözegçilik tablisasynda düzmekwe 140

6. Temperatura kesgitlenen derejelere ýetende, çep we sag ýyladyş çybygyny sag tarapa öwüriň we merkezi temperatura woltmetriniň naprýa .eniýesi takmynan 100V töweregi sazlanýar.

7. Gidrawlik ýag nasos motoryny işletmek üçin Gidrawlik kommutator düwmesini basyň;El bilen model / Awtomatiki model wyklýuçatelini saga öwüriň we awtomatiki re modeim düwmesini basyň.Silindr we galyp piston hereket edip başlaýar.

8. Press wagtyny sazlaň

9.Önümçilik

Garyşyk goýuňmaterial (ýelim 15% + Sawdust / çipler 85%) silosyň içine.

Haçan-da materialgalyndydan çykýar, basyşy sazlaýjy nurbady birneme öwüriň.

Palet bolsadöwüldi, basyşyň saklanýan wagtyny has uzak sazlaň we basyşy sazlaýjy nurbady birneme öwüriň.

Blok dykyzlygynyň talaplaryna laýyklykda basyşy sazlaň.

10. Enjamy öçüriň

Enjamyň iki gapdalyndaky itekleýji porşini barlaň we kepbäniň orta ýagdaýyna geçiň.Soňra el bilen / awtomatiki wyklýuçateli çepe öwüriň we gidrawliki durmak düwmesini basyň.Çep we sag merkezdäki woltmetr basyşlary nola, temperatura gözegçilik wyklýuçateli çepe öwrülýär we gyssagly duralgany öçüriň.

Quygy-ýygydan soraglar

1. Blokuň döwülmegi çig malyň çyglylygynyň köp bolmagy ýa-da ýelimiň az mukdary we arassalygy sebäpli bolup biler.

2. surfaceerüsti reňk sarymtyl gara ýa-da gara.Heatingyladyş temperaturasyny sazlaň.