Bize gerek ýerinde bolarys

Taslama durmuşa geçirilende müşderileriň ýüzbe-ýüz bolup biljek meselelerini seljerdik we meseleleriň öz wagtynda we netijeli çözülmegini üpjün etmek üçin degişli hyzmat elementlerini we hyzmat işgärlerini kesgitledik.

Hyzmat gurşawy

u3134

Mugt saýt gözleg

u3252

Materiallary barlamak

u3257

Bazar derňewi

u3262

Çözgüt dizaýny

u3267

Peýdanyň derňewi

u3272

Ibermek

u3277

Sahypany meýilleşdirmek

u3282

Esaslar

u3287

Gurnama gollanmasy

u3292

Amal okuwy

u3297

Tiýaçlyk şaýlary

u3302

Dikeldiş taslamasy

Satuwdan öňki hyzmatlar

ThoYu, çig mal synagyny we sahypany bahalandyrmagy goşmak bilen müşderiler üçin palet enjamyny üpjün edýär.ThoYu, şeýle hem çözgüt dizaýnynyň müşderileriň talaplaryna has laýyk gelýändigini we has ýokary howpsuzlygyny üpjün etmek üçin doly derňew hasabatlaryny we taslama görkezmelerini berýär.ThoYu ýerli müşderiler üçin çalt hyzmatlary hödürleýär.

Çözgüt shemasy

Siteöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen gözlegiň netijelerine esaslanyp, ThoYu müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär, her çözgüdiň CAD çyzgylaryny we 3D çyzgylaryny hödürleýär.Gözleg we ösüşiň ägirt uly ukyby sebäpli, ThoYu ýörite taslama talaplaryny kanagatlandyrýan ýöriteleşdirilen enjamlary üpjün edip biler.“ThoYu” -da müşderileriň her bir goýumyny gowy görýäris.Hünärimiz we jogapkärçiligimiz bilen müşderiler maýa goýumlaryndan has köp zat alyp bilerler.

Peýdanyň derňewi

Müňlerçe taslamamyň üsti bilen gazanylan palet maşyn pudagynda köp ýyllyk tejribe sebäpli, taslamalarymyň her bir jikme-jigine we her tapgyryna çuňňur düşünýäris.ThoYu, müşderileriň maýa goýumlarynyň girdejilerini jikme-jik seljerýär, her bir zadyň çykdajylaryny görkezýär, iň oňat maýa goýum maslahatyny berýär we müşderiler her önümçilik liniýasynyň näçeräk gymmatlyk getirip biljekdigini bilmekleri üçin önümçilik liniýasyndaky girdejilere takyk baha berýär.

Maliýe hyzmatlary

ThoYu, ThoYu-a müşderi maliýeleşdirmek hyzmatlaryny bermäge mümkinçilik berýän meşhur içerki maliýeleşdiriş kompaniýalary bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk edýär.“ThoYu” -da has gowy töleg usullaryny we pes göterimleri ulanyp bilersiňiz.

u3144

Tiýaçlyk şaýlary üpjünçiligi

“ThoYu” -da ätiýaçlyk şaýlary köp.Qualityokary hilli ätiýaçlyk şaýlary enjamlaryň howpsuz we durnukly işlemegini üpjün edýär.Howa bilen çalt daşamak önümçiligiň kesilmegi baradaky aladany aýyrýar.
Önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň sarp edilişine takyk baha berýäris.
Lossitginiň öňüni almak üçin önümçilik liniýalarynyň yzygiderli işlemegini üpjün etmek üçin ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlaryny çalt üpjün etmek.

u3142

Dikeldiş taslamasy

Bazary ösdürmek we taslamany dolandyrmak boýunça köp ýyllyk tejribämize esaslanyp, müşderiler üçin önümçilik liniýalary üçin ýöriteleşdirilen rekonstruksiýa hyzmatlaryny hödürleýäris.Köne enjamlary ýokary hilli enjamlar bilen çalyşmak, müşderileriň çäkli maýa goýumlaryndan uly girdeji gazanmagy üçin önümçilik liniýalarynyň önümçiligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Taslamany dolandyrmak

Taslamanyň öz wagtynda tamamlanmagyny üpjün etmek üçin taslamanyň gidişini berk dolandyrmak we içerki önümçiligi berk dolandyrmak ýaly ýöriteleşdirilen taslama dolandyryş hyzmatlaryny berýän her bir taslama üçin taslama menejeri belläris;Müşderilere jikme-jik gurluşyk tertibi we önümçilik liniýasynyň gurluşygynyň öz wagtynda tamamlanmagyny üpjün etmek baradaky teklip bilen üpjün etmek;

Gurnama hyzmatlary

Müşderiler üçin sahypany tekizlemek, binýadyň çyzuw barlagy, gurluşygyň gidişi, topar meýilnamalaşdyryşy, gurnama görkezmesi we önümçilik liniýalarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin işe girizmek boýunça doly gurnama hyzmatlaryny hödürleýäris.Mundan başga-da, müşderileriň kanagatlanmagyny gazanmak üçin degişli okuwlary edýäris.Sahypany dolandyrmakda köp ýyllyk tejribe netijesinde önümçilik liniýasy ThoYu üçin kyn däl.

u3140