banner1
tuoyu-banner2
tuoyu-banner3

Esasy iş

önümleriň klassifikasiýasy

hyzmaty

Size hyzmat etmäge bagyşlanýar

önüm

Tüýs ýürekden we hemmetaraplaýyn pikir ediň

Müşderi synlary

başgalaryň aýdýanlaryny diňläň

Jenap Sezar /Ispaniýa

Plastmassa palet ýasamak üçin ajaýyp enjam, Hytaýda bir maşyn öndürijisi bar öýdemokdym.Kompaniýamyň köp çykdajy tygşytlamagyna plastmassa kömek etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny bilýärsiňiz, bu meni haýran galdyrdy!

Jon Doe /Germaniýa

Agaç palet enjamyňyz meni hakykatdanam kanagatlandyrýar we bu meniň kompaniýam üçin hakykatdanam peýdaly.Bizde diňe bir maşyn bar bolsa-da, olaryň awtomatiki önümçilik enjamlaryny satyn almagy meýilleşdirýärin.

Jenap Sezar /Ispaniýa

Plastmassa palet ýasamak üçin ajaýyp enjam, Hytaýda bir maşyn öndürijisi bar öýdemokdym.Kompaniýamyň köp çykdajy tygşytlamagyna plastmassa kömek etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny bilýärsiňiz, bu meni haýran galdyrdy!

Kompaniýanyň habarlary

Iň soňky zatlarymyzy öwreniň

-2022/11/14
“ThoYu Machinery” Saud Arabystanynyň müşderilerine awtomatiki köpçülikleýin önümçilige ýetmäge kömek edýär

“ThoYu Machinery” Saud Arabystanynyň müşderilerine awtomatiki köpçülikleýin önümçilige ýetmäge kömek edýär ...

Saud Arabystanynyň GOSN galyplaýyş palet zawodyna girip, hemme ýerde "palet enjamlary" bar we hatar hatar ThoYu galyplaýyş enjamlary, kompaniýanyň we önümleriniň güýjüni görkezip, üznüksiz işleýär.Saud Arabystanynyň GOSN zawody, belli galypdan ýasalan palet öndürijisi hökmünde ...

-2022/11/14
Henan ThoYu, 17-nji Hytaý Pallet Halkara konferensiýasyLETMAC2022-ä gatnaşdy

Henan ThoYu, 17-nji Hytaý Pallet Halkara konferensiýasyna gatnaşdyLETMAC2022 ...

26-njy oktýabrdan 28-nji oktýabr aralygynda, Hytaý Logistika we satyn alyş federasiýasy tarapyndan gurnalan we Hytaý Federasiýasynyň Palet Professional Komiteti tarapyndan geçirilen 17-nji Hytaý Pallet Halkara Maslahaty we 2022-nji ýyldaky Global Palet Telekeçileri ýyllyk konferensiýasy ...

-2022/11/07
Palet blok önümçilik liniýasy ThoYu zawodyndan Türkiýä iberildi

ThoYu zawodyndan Türkiýä iberilen palet blok önümçilik liniýasy ...

2022-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda, güýçli we tertipli önümçilikden soň, ThoYu zawody müşderiniň palet blok önümçilik liniýasyny wagtynda ýerine ýetirdi.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda harytlar sanalýar we gaplara ýüklenýär we zawoddan iberilýär we sen ...

-2022/09/05
Wýetnam plastik galyndylary azaltmak üçin çäreleri görýär

Wýetnam plastik galyndylary azaltmak üçin çäreleri görýär ...

Işgärler öz gezeginde oglan tarapyndan berlen bäş sany boş plastik çüýşäni alansoň, ýakymly keramiki haýwany oglanyň eline saldy we sowgady alan oglan ejesiniň gujagyna ýakymly ýylgyrdy.Bu sahna Wýetnamyň syýahatçylyk mekany Hoi Anyň köçelerinde bolup geçdi.L ...

-2022/09/02
BAE müşderileri awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn alýarlar

BAE müşderileri awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn alýarlar ...

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda, köp düşünişmek we deňeşdirmekden soň, BAE müşderisi ThoYu bilen bizden doly awtomatlaşdyrylan agaç palet önümçilik liniýasyny satyn almak üçin şertnama baglaşdy.Ajaýyp hyzmatymyz bilen BAE-de täze bir müşderi gazandyk we häzirki wagtda önümçilik dowam edýär.Müşderi f ...