Diňe her bir dükana ajaýyp hyzmatlary hödürlemek üçin elimizden gelenini etmeris, alyjylarymyz tarapyndan hödürlenýän islendik teklibi almaga taýýardyrysPlastiki gaýtadan ulanmak enjamy, Awtomatiki agaç kesmek maşyny, Awtomat palet enjamy, Köp müşderileriň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Ilki bilen hil we müşderi hemişe gözlegimizdir.Has gowy önüm öndürmek üçin elimizden gelenini gaýgyrmaýarys.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we özara peýdalara sabyrsyzlyk bilen garaşyň!
Gysylan palet maşyny, Presswood palet galyndy maşyn jikme-jigi:

Dişli palet press maşynynyň tanyşdyrylyşy

akylly

Kebşirlenen agaç palet maşyny zawodymyz tarapyndan köp ýyl bäri gowy durnuklylyk, ýokary önümçilik netijeliligi, az energiýa sarp edilişi, aňsat gurnama we howpsuz işlemek bilen barlanýar.Galyp, ýylylyk çeşmesi hökmünde ýylylyk geçiriji ýag bilen gyzdyrylýar.Presswood palet enjamy energiýa tygşytlaýjy, durnukly, işlemek aňsat, kiçi meýdany eýeleýär, ussahana üçin aýratyn talaplary ýok we dürli spesifikasiýalaryň gysylan paletlerini öndürip bilýär. Bu agaç gaýtadan işleýän maşynyň galyplary şoňa laýyklykda düzülip bilner öndürmek isleýän paletleriň görnüşi we ululygy.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen palet gysyş maşynlary bir stansiýaly palet galyplaýyş maşynlaryna we goşa stansiýaly palet galyplaýyş maşynlaryna bölünýär.

Palet gysyş maşynyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy

Presswood palet enjamlary, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen palet emele getirýän enjamlar toplumydyr.gabykdan ýasalan galyndy maşyn ähli işleri awtomatiki tamamlap biler.Işlenip taýýarlanylanda, material agaç palet galyplaýjy maşynyň galyndylaryna ýerleşdirilýär.Palet galyplaýjy maşyn, basyşy, wagty saklamagy, wagty azaltmagy, basmagy we götermegi tutuşlygyna awtomatiki usulda tamamlap biler.

önümçilik liniýasy

Palet galyplaýjy maşynlaryň görnüşleri

Stationeke stansiýa palet galyplaýjy maşyn
Bir stansiýaly palet galyplaýyş maşynynda diňe bir galyplar toplumy bar we enjam ýüklenende, basylanda, basyşy saklanda we galyp açylanda belli bir garaşmak wagty talap edilýär.Maşynyň gaýtadan işleýän paletiniň netijeliligi, iki stansiýaly palet galyplaýyş maşynynyňky ýaly ýokary däl.

Jübüt stansiýa palet galyplaýjy maşyn
Iki stansiýaly metbugat enjamy bazardaky meşhur palet gaýtadan işleýän maşyn.Has ýokary önümçilik kuwwaty we has köp energiýa tygşytlylygy sebäpli palet gaýtadan işleýän zawodlar has köp halaýarlar.Iki stansiýaly pressde öz gezeginde paletleri gaýtadan işläp bilýän iki sany galyp bar we gaýtadan işlemegiň netijeliligi has ýokary.Iki sany galyp, servo motorynyň sürüjisi bilen parallel hereket edip biler.Galyndylaryň bir toplumy basyşy saklamak we paletiň içini şekillendirmek üçin ulanylanda, beýleki galyplar toplumy iýmitlenmek, çig maly galyp we tekizlemek üçin ulanylyp bilner.Iki stansiýaly metbugat, önümçilik tejribesinde adaty gysylan paletleriň pes gaýtadan işleýiş netijeliligini çözmek üçin kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak ösdürilýär.Doly garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna eýe.Enjam durnukly işleýär we bir paleti gaýtadan işlemek üçin zerur wagty tygşytlaýar.Iki stansiýaly palet pressiniň maşyn bahasy bir stansiýaly metbugatdan has ýokary däl, ýöne önümçilik kuwwaty ep-esli ýokarlanýar.Häzirki wagtda ol bazardaky esasy paletleri gaýtadan işleýän enjamlara öwrüldi.

 

Palet galyplaýjy maşynyň tehniki parametrleri

Model ýeke-täk stansiýa PM-1000 goşa stansiýa PM-1000D
Çig mal: agaç çipleri, galyndy agaç, zygyr, gant şugundyry
Paletiň ululygy: 1.2x1.0m / 1.2x0.8m

(ýöriteleşdirilen kabul ediň)

Esasy gurluşy: 3 şöhle 4 sütün
Material: Q235A çarçuwasy;sütün: 45 # galyp: 45 #
Basyş: 1000 (Ton)
Düzülen LOGO goldawy
Paletiň agramy: 18Kg / 20Kg / 22Kg ; Dinamiki ýük: 1,5-2 tonna ; Statikanyň ýüklemesi: 6-9 tonna
Akylly şlýuz: Işleýän ýagdaýy, önümçilik kuwwaty we programma gözegçiligi onlaýn dolandyrylyp bilner.
Elektron komponent: Schneider ; PLC: Siemens ýa-da Mitsubishi reen Ekran: Weview ; Servo motor markasy: Albert
Göwrümi: 160-180 sany / 24s 220-240 sany / 24s
Galyp belgisi: bir ýokarky galyp we aşaky galyp bir ýokarky galyp we iki aşaky galyp
Ölçegi 2000x1800x4850mm 4800x2100x5250mm
Agram 22 tonna 37 tonna

Agaç palet press maşynynyň aýratynlyklary

gysylan palet maşyn (1)

1 Asyl enjamdaky gurluşy täzeden dizaýn etdik we optimizirledik we ýönekeý, tygşytly we amaly üç şöhleli dört sütünli gurluşy kabul etdik.
2. Gidrawlik gözegçilik, ygtybarly hereket, uzak ömri we birleşdiriji turbanyň nebit syzmagyny azaldýan kiçijik gidrawliki zarba bolan kartrij klapanynyň toplumlaýyn ulgamyny kabul edýär.
3. Bütin enjamda garaşsyz elektrik dolandyryş ulgamy bar, ol ygtybarly, işde obýektiw we tehniki hyzmatda amatly.
4. Üç iş tertibi bilen düwmäni merkezleşdirilen dolandyryşy kabul ediň: sazlamak, el bilen we ýarym awtomat.
5. Operasiýa panelini saýlamak arkaly, iki gezek emele gelen urgy we hemişelik basyş amala aşyrylyp bilner we basyşy saklamak we gijikdirmek ýaly funksiýalary bar.
6. Galybyň iş basyşy, ýüküň ýoklugynyň syýahat aralygy we haýal işleýiş prosesi zerurlyklara görä sazlanyp bilner.

Gysylan agaç palet enjamy üçin çig mal

gysylan palet maşyn (3)

Galypdan ýasalan paletler üçin çig mal galyndy agaç, gabyk, gabyk, gyrkym, gyrgyç, ýakylýan tokaý, tagtalar, şahalar, agaç çipleri, galyndy paletleri we ş.m. we agaç gaýtadan işleýän galyndylar (plitalar, çukurlar, bag agaç ýadrosy, galyndy şkafy, we ş.m.).Şeýle hem agaç däl materiallar üçin ulanylyp bilner (meselem, kenep sapagy, pagta sapagy, gamyş, bambuk we ş.m.).Süýüme baý islendik çig mal sypal, galyndy kagyzy, bambuk, palma agajy, kokos, dykylyk, bugdaý sypaly, bagasse, miscanthus we ş.m. ýaly palet öndürmek üçin ulanylyp bilner, çig maly emele getirmezden ozal ezmeli. önümçilik üçin zerur bolan ululyk, çig mal süýümleri arassa we yzygiderli bolar we önümler has owadan bolar.

Agaç palet gidrawlik maşynyň artykmaçlyklary

gysylan palet maşyn (4)

Highokary takyklyk
Gysylan agaç palet maşyny dört sütünli gidrawlik pressiň dik gurluşydyr.Çarçuwaly berkligi, berkligi we takyklygy saklanýan üç şöhleli dört sütünli gurluşy kabul edýär.

awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi
Palet üçin gyzgyn metbugat maşyn, elektrik we suwuk birleşmegi kabul edýär we her böleginiň işleýşi PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.Awtomatiki gidrawlik palet enjamy, duýgur ekranyň üsti bilen parametrleri düzmek arkaly işledilip bilner.

arzan bahadan
Galypdan ýasalan paletleriň çig maly aňsat bolýar we önümçilik bahasy pes.Çig mallaryň köpüsi gabyk, agaç, agaç, agaç gyrkym, galyndy agaç, galyndy palet, saman we ş.m. ýaly galypdan ýasalan paletlere öndürilip bilner.

Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak
Dürli galyndy agaçlary esasan palet öndürmekde ulanylýar, bu täzelenýän çeşmeleriň ulanylyş tizligini ýokarlandyrýar we ekologiýa taýdan arassa.Önümçilik prosesinde daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldýan hiç hili galyndy suw we galyndy öndürilmez.