Adatça müşderä gönükdirilen we diňe esasy ygtybarly, ygtybarly we dogruçyl üpjün ediji däl, eýsem müşderilerimiz üçin hyzmatdaş bolmak hem biziň esasy ünsümizdir.Plastiki palet enjamlary, Senagat öwrümli deprek guradyjy, Palet üçin kesiji maşyn, Professional tehnologiki toparymyz siziň hyzmatlaryňyza tüýs ýürekden hyzmat eder.Web sahypamyza we kärhanamyza göz aýlamagyňyzy we gözlegiňizi bize ibermegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.
Palet blok maşyny, palet aýak maşynynyň jikme-jigi:

Palet blok maşynyna giriş

Basylan palet blok maşyny (3)

Kompaniýamyzyň palet blok maşyny, esasan, gysyş palet blokynyň dürli aýratynlyklaryny öndürmek üçin ulanylýar.Esasan palet blokyny öndürmek üçin çig mal hökmünde galyndy agaç, gabyk, gyrkym, sypal, galyndylar bilen bu materiallar durmuşda gaty ýygydyr, ýöne almak hem aňsat.palet aýak blok maşyny bir kelleli palet blok maşynyna, goşa kelleli palet blok maşynyna, üç kelleli palet blok maşyna bölünýär.Palet blokly maşyn gurluşynyň we iş prinsipiniň bu üç görnüşi birmeňzeş, esasy tapawut maşyn kellesiniň galyndylarynyň sany we kuwwaty başga.

78c61700

Headeke kelleli palet blok enjamy

Headeke kelleli palet blok maşynynda diňe palet blok zawodynyň kiçi göwrümli önümçiligi üçin kelläniň galyndylary bar.

dav

Iki kelleli palet aýak maşyny

Jübüt kelleli palet blok maşynynyň kellesinde diňe iki sany galyp bar.Headeke kelleli palet blok maşyn bilen deňeşdirilende önümçiligiň netijeliligi has ýokarydyr.

5491984f

Üç kelleli palet blok enjamy

Üç kelleli palet blok maşynynyň kellesinde, şol bir wagtyň özünde üç palet öndürip bilýän birmeňzeş spesifikasiýanyň üç toplumy bar.

Palet blok maşynyň parametrleri

Blok palet öndürýän maşyn öndürýän palet galyp, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, 75 mm-den 145 mm-e çenli, galybyň galyndy bölegi üçin palet blok maşynyň kellesi, materialyň ulanylyşy Q235 polat, dürli palet blok enjamy dürli kuwwata eýe , müşderiler öz mümkinçiliklerine görä dogry maşyny saýlap bilerler.Kompaniýamyzyň palet blok maşyny palet aýratynlyklaryny öndürmekdir: 75 * 75, 80 * 80, 80 * 100, 80 * 120, 90 * 90, 100 * 100, 100 * 115, 100 * 120, 90 * 120, 145 * 145 we palet blok maşynynyň beýleki görnüşleri.

Basylan palet blok maşyny (2)
Model PMA-T2 PMA-T4 PMA-T6
Kuwwat 18 kWt 23.5kw 28.5 kWt
Dykyzlygy 500-600 kg / m3 500-600 kg / m3 500-600 kg / m3
Ölçegi 75 * 75-145 * 145mm 75 * 75-145 * 145mm 75 * 75-100 * 100mm
Potensial 1,4-5,4 m3/ 24s 2.9-10.8 m3/ 24s 4.3-7,7 m3/ 24s
Agram 900 kg 1500 kg 2000 kg
Ölçegi 5000 * 500 * 1300mm 5000 * 700 * 1300mm 5000 * 900 * 1300mm
basyş 3-5 Mpa 3-5 Mpa 3-5 Mpa
Naprýa .eniýe 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P

Palet blok press maşynynyň önümçilik prosesi

Basylan palet blok maşyny (1)

Çig mal artykmaç suwy guratmak üçin deprek guradyjy tarapyndan guradylýar, soňra ýelim garyjy maşynda ýelim bilen garylýar, soňra bolsa palet blok maşynyna.Palet blok maşynynyň gidrawlik silindri ýokary basyşy üpjün edýär we porşen ekstruziýa çig malyny itýär.soňra palet bloky yzygiderli şekilli galyndy arkaly çykarylýar.Talap edilýän uzynlyga görä kesmek üçin palet blok maşynynyň aňyrsynda awtomatiki kesiş bar.

Palet blok, gyzgyn press maşynyň öndürijilik aýratynlyklary

qrf

agaç blok ýasaýjy maşyn dürli aýratynlyklary we palet blokynyň görnüşlerini öndürip biler we galyby üýtgetmek arkaly dürli görnüşli palet öndürmek mümkin.

Sawdust blok metbugat enjamy galyndy agaçlary, agaç gyrkymlaryny, döwükleri we beýleki çig mal önümlerini ulanyp, çig malyň bahasyny ep-esli tygşytlap biler ,.

Üýtgeşik PLC dolandyryş ulgamy, duýgur ekran bilen dolandyrylyp bilner, çalt we täsirli, ýönekeý operasiýa, bir adam birden köp maşyn işledip biler.

Taşlanan agaçlaryň her görnüşi, çig malyň bahasy, ýokary temperatura we ýokary basyşly paletleri bir gezek ekstruziýa bilen palet öndürmek üçin ulanylyp bilner.