korpus banner

- Wýetnam plastik galyndylary azaltmak üçin çäreleri görýär -

Wýetnam plastik galyndylary azaltmak üçin çäreleri görýär

Işgärler öz gezeginde oglan tarapyndan berlen bäş sany boş plastik çüýşäni alansoň, ýakymly keramiki haýwany oglanyň eline saldy we sowgady alan oglan ejesiniň gujagyna ýakymly ýylgyrdy.Bu sahna Wýetnamyň syýahatçylyk mekany Hoi Anyň köçelerinde bolup geçdi.Recentlyerli ýakynda daşky gurşawy goramak boýunça “ýadygärlikler üçin plastik galyndylar” geçirildi, birnäçe boş plastik çüýşeleri keramiki senetçilik önümlerine çalşyp bolar.Çäräni guraýjy Nguyen Tran Phuong, bu iş arkaly plastik galyndylar meselesi barada habardarlygy ýokarlandyrmagy umyt edýändigini aýtdy.

Wýetnam plastik galyndylary azaltmak üçin çäreleri görýär

Tebigy baýlyklar we daşky gurşaw ministrliginiň habaryna görä, Wýetnam her ýyl 1.8 million tonna plastik galyndy öndürýär, bu bolsa gaty galyndylaryň 12 göterimini emele getirýär.Hanoýda we Ho Chi Minh şäherinde her gün ortaça 80 tonna plastik galyndy öndürilýär we bu ýerli gurşawa düýpli täsir edýär.

2019-njy ýyldan başlap, Wýetnam plastik galyndylary çäklendirmek boýunça tutuş ýurt boýunça kampaniýa başlady.Adamlaryň daşky gurşawy goramak baradaky düşünjesini ýokarlandyrmak üçin Wýetnamyň köp ýerinde aýratyn çäreler başlandy.Ho Chi Minh City, şeýle hem, raýatlar adam başyna 10 kilograma çenli tüwi üçin bir agramly tüwi üçin plastik galyndylary çalşyp bilýän “Tüwi üçin plastik galyndylar” programmasyny başlatdy.

2021-nji ýylyň iýulynda Wýetnam 2025-nji ýyla çenli söwda merkezlerinde we supermarketlerde 100% biodegrirlenip bilinýän haltalary ulanmagy maksat edinýän plastik galyndylary dolandyrmagy güýçlendirmek üçin maksatnama kabul etdi we ähli gözel ýerler, myhmanhanalar we restoranlar indi biodürlüp bolmaýan plastik paketleri we plastmassa önümlerini ulanmaz.Bu maksada ýetmek üçin, Wýetnam adamlary öz hajathana we gap-gaç önümlerini we ş.m. getirmäge höweslendirmegi meýilleşdirýär, bir gezeklik plastmassa önümlerini çalyşmak üçin geçiş döwrüni kesgitlemek bilen, myhmanhanalar oýnamak üçin hakykatdanam zerur müşderiler üçin töleg alyp bilerler. daşky gurşawy goramak boýunça maslahatlarda we plastmassa önümlerini ulanmakdaky çäklendirmelerde rol.

Wýetnam, şeýle hem, plastmassa önümleriniň ornuny tutýan ekologiýa taýdan arassa önümleri ösdürmek we ösdürmek üçin oba hojalygynyň çeşmelerinden peýdalanýar.Thanh Hoa welaýatynda ýerleşýän bir kärhana, ýerli ýokary hilli bambuk çeşmelerine we gözleg işlerine bil baglap, yssy we sowuk şertlerde giňelmeýän ýa-da ýarylmaýan bambuk sypallaryny öndürýär we süýt çaý dükanlaryndan we kafelerinden aýda 100 000-den gowrak sargyt alýar. .Wýetnam plastik sypallara “ýok” diýmek üçin restoranlarda, söwda merkezlerinde, kinoteatrlarda we mekdeplerde “Greenaşyl Wýetnam Hereket meýilnamasy” başlady.Wýetnam metbugatynyň habaryna görä, bambuk we kagyz sypallary giň halk tarapyndan kabul edilýär we ulanylýar, her ýyl 676 tonna plastik galyndy azalýar.

Bambukdan başga-da, kassava, gant şugundyry, mekgejöwen, hatda ösümlikleriň ýapraklary we baldaklary plastmassa önümlerini çalyşmak üçin çig mal hökmünde hem ulanylýar.Häzirki wagtda Hanoýdaky 170-den gowrak supermarketiň 140-sy biodegrirlenip bilinýän kasaw un iýmit haltalaryna geçdi.Käbir restoranlarda we naharhanalarda hem sumkadan ýasalan tabaklary we nahar gutularyny ulanmaga geçdiler.Raýatlary mekgejöwen unundan iýmit haltalaryny ulanmaga höweslendirmek üçin Ho Chi Minh City, 5 millionyny 3 günde mugt paýlady, bu bolsa 80 tonna plastik galyndylary azaltmaga deňdir.Ho Chi Minh şäher kärdeşler arkalaşyklary birleşigi, kärhanalary we gök önüm daýhanlaryny 2019-njy ýyldan bäri täze banan ýapraklaryna gök önümleri dolamak üçin mobilizledi.Hanoýyň raýaty Ho Thi Kim Haý gazetde "Bu elýeterli zady doly ulanmagyň we daşky gurşawy goramak boýunça çäreleri durmuşa geçirmegiň gowy usuly" -diýdi.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 05-2022-nji sentýabr