korpus banner

- BAE müşderileri awtomatiki agaç palet öndürmek liniýasyny satyn alýarlar -

BAE müşderileri awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn alýarlar

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda, köp düşünişmek we deňeşdirmekden soň, BAE müşderisi ThoYu bilen bizden doly awtomatlaşdyrylan agaç palet önümçilik liniýasyny satyn almak üçin şertnama baglaşdy.Ajaýyp hyzmatymyz bilen BAE-de täze bir müşderi gazandyk we häzirki wagtda önümçilik dowam edýär.
BAE müşderileri awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn alýarlar (2)

Müşderi Hindistandan we dosty bilen hyzmatdaşlykda BAE-de palet fabrigini işleýär.Logistika pudagynyň çalt ösmegi sebäpli bazardaky agaç paletlere bolan isleg ýokarlandy we müşderileriň işi gaty gyzdy.Bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin müşderi doly awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn almak isleýär.
Müşderiler ygtybarly üpjün edijileri gözleýärler we köpüsini deňeşdirenlerinden soň kanagatlanmaýarlar.BAE-de köne müşderi tanyşdyrylandan soň, müşderi biz hakda öwrendi we biziň bilen habarlaşdy.Bu köne müşderi Birleşen Arap Emirliklerinde palet kärendesi bilen meşgullanýar we ýerli palet zawody bar.Palet öndürmek üçin enjamlar bizden satyn alynýar.Müşderi enjamymyza baryp görmek üçin köne müşderiniň zawodyna ýörite syýahat etdi, enjamlarymyza ýokary baha berdi we enjamymyzy satyn almak kararyna geldi.
BAE müşderileri awtomatiki agaç palet önümçilik liniýasyny satyn alýarlar (1)

Müşderiniň isleglerine düşünenimizden soň, satuwlarymyz müşderä CP7 palet önümçilik liniýasyny maslahat berýär, bu esasan dyrnak maşynlaryndan we palletizordan durýar.Dyrnak maşynymyz awtomatiki dyrnagy amala aşyryp biler we dyrnaklaryň ýagdaýy programma tarapyndan dolandyrylýar.Paletiň ululygyny sazlap bolýar we agaç palet önümçilik liniýa enjamlary dürli ululykdaky dürli agaç paletleri öndürip biler.Enjam durnukly işleýär we ýokary önümçilik netijeliligine eýe.Taýýar paletler üçin awtomatiki palletizasiýa enjamy, awtomatiki palet göteriji enjam bilen enjamlaşdyrylyp bilner we boş ýer tygşytlap bilýän onlarça palet saklap bilýän maşyn öýünde awtomatiki sanamak funksiýasy bolup biler.
Müşderi biziň çözgüdimizden gaty kanagatlandy, şonuň üçin güýçli önümçilik başlandy.Önümçilik döwründe meýilnamany müşderileriň talaplaryna laýyklykda yzygiderli sazlaýarys we has ýokary hilli maşyn öndürmäge çalyşýarys

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr