korpus banner

- “ThoYu Machinery” Saud Arabystanyň müşderilerine awtomatiki köpçülikleýin önümçilige kömek edýär -

“ThoYu Machinery” Saud Arabystanynyň müşderilerine awtomatiki köpçülikleýin önümçilige ýetmäge kömek edýär

Saud Arabystanynyň GOSN galyplaýyş palet zawodyna girip, hemme ýerde "palet enjamlary" bar we hatar hatar ThoYu galyplaýyş enjamlary, kompaniýanyň we önümleriniň güýjüni görkezip, üznüksiz işleýär.

Saud Arabystanynyň GOSN zawody, belli galypdan ýasalan palet öndürijisi hökmünde onlarça palet enjamyna eýedir, esasy enjamlary PM-1250D galypdan ýasalan palet enjamlary.Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe barada aýdyp, Saud Arabystanynyň müşderileriniň baş direktory Omar, “ThoYu” kompaniýasyna çuňňur söýgüsiniň bardygyny aýtdy.

s51

Işiniň giňelmegi bilen GOSN göwrümi ulaldy we paletleri hem bütin dünýäde satylýar.Palet öndürmek pudagyna girenimden bäri, global markalaryň arasynda Henan ThoYu-a hemişe ynanýardym. Deprek guradyjy, galyplaýjy enjam bolsun ýa-da agaç döwüjisi bolsun, enjam satyn almak zerurlygy ýüze çykanda, ThoYu meniň ilkinji kararym. " Omar aýtdy.

Omar üçin 2019-njy ýyl möhüm öwrülişik boldy.Bu ýyl palet pudagyna resmi taýdan girdi we ThoYu möhüm strategiki hyzmatdaşy boldy.GOSN zawodynyň döredilmegi, hyzmat spesifikasiýalarynyň taýýarlanylmagy we satuwdan soňky 24 sagatlyk hyzmat görkezmesi, müşderi kompaniýasynyň ösmegi üçin berk binýat döreden ThoYu-nyň doly goldawy bilen netijeli durmuşa geçirildi.

s52

Kärhananyň ösmegi üçin täzelenmeli.Palet enjamlarynyň önümçilik standartynyň yzygiderli gowulaşýan gurşawynda, ThoYu bu pudakda PLC dolandyryş ulgamyny öňe sürýär."ThoYu-nyň PLC dolandyryş ulgamy we dört sütünli gurluş, galyplary basmak we çykarmak, ýokary netijelilik, ýokary ýerleşiş takyklygy, basylan önümleriň deformasiýasy ýok, diňe bir iş netijeliligini ýokarlandyryp bolman, eýsem ulanyş çykdajylaryny hem azaldyp, üpjün edip biler. täze ýokary netijelilik bilen müşderilerimiz, gaty oýlanyşykly we ulanmak aňsat! "Omar aýtdy.

s53

Soňky ýyllarda Omaryň işi giňeldi we ThoYu hem GOSN-iň ösüşine şaýat boldy we oňa ýoldaş boldy.Geljege ýüzlenip, özüne ynamdan doly: "ThoYu-nyň güýçli goldawy bilen hökman global derejä çykarys we palet satuwynda we lizingde öňdebaryjy kompaniýa bolarys".

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Noýabr-14-2022