korpus banner

- ThoYu zawodyndan Türkiýä iberilen palet blok önümçilik liniýasy -

Palet blok önümçilik liniýasy ThoYu zawodyndan Türkiýä iberildi

2-nji oktýabrda8, 2022, güýçli we tertipli önümçilikden soňThoYuZawod müşderini tamamladypalet blokönümçilik liniýasynyň wagtynda tertibi.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda harytlar sanalýar we gaplara ýüklenýär we zawoddan iberilýär we deňiz arkaly ingingdao portundan Türkiýä iberilýär.

1977JSCW ~ Z {8ADP [RD [[F @ 5

 

Biziň satyn alan müşderimizpalet blokönümçilik liniýasy bu gezek uzak wagtlap biziň bilen hyzmatdaşlyk etdi.Müşderi ýerli palet öndürýän zawoddyr we palet enjamlaryny we enjamlaryny kompaniýamyzdan birnäçe gezek satyn alypdyr.Bu gezek 5 satyn aldykpalet bloköndürmek üçin kompaniýamyzdan maşynlarpalet blokesasan Europeanewropa paletlerinde ulanylýar.

 

1
2

Tehnologiýamyz bilen habarlaşanymyzdan soň, müşderi köp tanatmak isledipalet blokGaýtadan işlenen uly galyndy böleklerini gaýtadan işlemek üçin maşynlar, iň soňky awtomatiki maslahat berdikpalet bloküçin önümçilik liniýasy.Önümçiligiň bu görnüşi doly awtomatikipalet blokönümçilik liniýasy köp ýyl bäri kompaniýamyz tarapyndan jemlenen asyl önümçilik liniýasynyň esasynda gowulaşdy.Käbir uly agaç bölekleriniň netijeli gaýtadan işlenip bilinmezligi öňki meseläni çözýär.Şol bir wagtyň özünde, önümçilik liniýasynyň ýelimleri garyşdyrmak prosesini gowulandyrdyk, gaýtadan işlemek wagtynda hiç hili galyndy gazy we galyndy öndürilmeýär we agaçdan 100% peýdalanyldy.

DF_EWKMQJ {(@_ [4) 5PUL {Angliýa

Müşderi öndürmek isleýärpalet blokdürli spesifikasiýalary.Bularpalet bloks esasan Europeanewropa stilindäki paletleri öndürmek üçin ulanylýar, şonuň üçin olaryň hiline ýokary talaplar barpalet bloktarapyndan öndürilenpalet blokönümçilik liniýasy.Thepalet blokmaşyn dürli galyplar bilen enjamlaşdyrylandyr we öndürip bilerpalet blokdürli spesifikasiýalary.Awtomatiki kesilen arra öndürilenleri kesip bilerpalet bloks, uzynlygy zerurlyklara görä sazlanyp bilner.

MRDCXRI5T99G1Y4LKMU0J
5_JWDVM8Y_R54R () 8 {CKIH5

Getirmek döwründe tehniklerimiz gaýtadan işlemegi we gurnamagy tamamlaýarlarpalet blokönümçilik liniýasy we önümçilik liniýasynda birnäçe synag geçiriň.Thepalet bloköndürilen önümler ýokary hilli we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.Şertnama laýyklykda ibermäge taýynlyk görüň.Müşderilere harytlary alandan soň sanamagy we tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrmak üçin her iberişi sanap geçýäris we harytlaryň jikme-jik sanawyny berýäris.Her bir enjam degişli şahadatnamalar, gurnama görkezmeleri we iş görkezmeleri bilen üpjün edilendir.

3

Her bir müşderä çynlakaý hyzmat etmek jogapkärçilikdirThoYu.Müşderileriň ynamyny gazanmak üçin buýsanýarys we müşderilere ýokary hilli maşynlar we hyzmatlar bermek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderi enjamy alandan soň, gurnama, düzediş we önümçilik boýunça görkezmeler bermek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda müşderi bilen habarlaşaryspalet blokönümçilik liniýasy.ThoYuhünärmen bilen üpjün edip bilerpalet blokönümçilik çözgütleri, bu ugurdan maýa goýumyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Noýabr-07-2022